@MiamiWBB Hosts No. 3 Duke on Thursday

@MiamiWBB Hosts No. 3 Duke on Thursday