@MiamiWBB Beats Coppin State, 63-58

@MiamiWBB Beats Coppin State, 63-58