@MiamiWBB Falls to Minnesota, 74-67

@MiamiWBB Falls to Minnesota, 74-67